A A A K K K
для людей із порушенням зору
Ставищенська селищна територіальна громада
Білоцерківський район, Київська область

Прогноз  бюджету Ставищенської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки

Дата: 13.09.2021 14:45
Кількість переглядів: 1570

 

 

                                         

СХВАЛЕНО

 

Рішенням виконавчого комітету селищної ради

 

від 31.08.2021року № 357

Прогноз

 бюджету Ставищенської селищної територіальної громади

на 2022-2024 роки

10563000000

(код бюджету)

 

І.Загальна частина

Прогноз бюджету Ставищенської селищної територіальної  громади 2022-2024роки (далі – Прогноз) розроблено на основі норм чинного Бюджетного та Податкового кодексів України, побудованих на принципах децентралізації фінансів, з урахуванням Бюджетної декларації, схваленої постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 року №548, постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 р. № 586 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України   на 2022-2024роки» та наказу  Міністерства фінансів України від  02.06.2021 року №314 «Про затвердження Типової форми прогнозу місцевого бюджету та Інструкції щодо його складання» (із змінами).

Метою Прогнозу є створення дієвого механізму управління бюджетним процесом, як складової системи управління  місцевими фінансами, встановлення взаємозв`язку між стратегічними цілями розвитку громади та можливостями бюджету у середньостроковій перспективі, забезпечення прозорості, передбачуваності та послідовності бюджетної політики.

Бюджетна політика буде спрямована на удосконалення інструментів бюджетно­го планування та  зміцнення фінансової спроможності бюджету громади. Основними завданнями бюджетної політики територіальної громади на середньостроковий період є:

1)запровадження механізму середньострокового бюджетного прогнозування;

2)формування збалансованого бюджету на основі реальних показників економічного і соціального розвитку громади;

3)забезпечення зростання доходної частини бюджету шляхом: ефективного управління майновими ресурсами, що належать територіальній громаді; упередження, руйнування схем ухилення від оподаткування платниками податків; ліквідації джерел походження тіньових коштів для виплати заробітної плати без сплати податку на доходи фізичних осіб; вжиття заходів, направлених на повну ліквідацію недоїмки по платежах до бюджету; посилення ролі місцевих податків і зборів в наповненні  бюджету;

4) концентрації ресурсів бюджету на виконанні пріоритетних цілей та завдань спрямованих на соціально-культурний розвиток територіальної громади;

5) дотримання принципів публічності та прозорості бюджетного процесу;

6) підвищення відповідальності учасників бюджетного процесу;

7) підвищення якості управління бюджетними коштами.

 

Завданнями Прогнозу у середньостроковій перспективі є:

        - забезпечення стабільного функціонування бюджетних установ громади;

        - своєчасне фінансування місцевих цільових програм;

        - підвищення результативності та ефективності бюджетних видатків;

   - посилення бюджетної дисципліни та контролю за витрачанням бюджетних коштів;

 - удосконалення системи результативних показників з метою підвищення якості надання послуг у відповідних сферах.

Під час реалізації Прогнозу очікується самостійність та фінансова незалежність бюджету громади, створення реального підґрунтя для виконання органами місцевого самоврядування своїх повноважень в частині надання якісних суспільних послуг та ефективному функціонуванню бюджетної системи.

Можливі певні  ризики невиконання прогнозних показників:

подальше поширення коронавірусної інфекції COVID - 19 може призвести до зменшення відрахувань податкових та неподаткових платежів до  бюджету громади;

зростання цін на енергоносії призведе до збільшення видатків.

Проведено оцінку ризиків та визначено їх вплив на бюджет громади. Для цього в Прогнозі передбачено резерв коштів (резервний фонд), щоб забезпечити здатність громади частково протистояти фіскальним ризикам, реагувати на можливі потреби збільшити фінансування видатків, не передбачених в Прогнозі.

 

ІІ. Основні прогнозні показники економічного та соціального розвитку

 

Прогноз бюджету Ставищенської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки є основою для складання розпорядни­ками бюджетних коштів планів своєї діяльності та формування показників проєкту бюджету  громади на середньострокову перспективу.

     При складанні Прогнозу бюджету громади  на 2022-2024 роки застосовані такі ос­новні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України:

Найменування показника, одиниця виміру

2020 рік (звіт)

2021рік (затверджено)

 

2022 рік (план)

2023 рік (план)

2024 рік (план)

Індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року), %

105,0

108,9

106,2

105,3

105,0

Індекс цін виробників (грудень до грудня попереднього року), %

114,5

117,0

107,8

106,2

105,7

 

 

Під час розрахунку враховано такі соціальні стандарти:

1.Мінімальна заробітна плата:

з 01січня 2022 року - в розмірі  6500грн., з 01 жовтня 2022 року -  в розмірі 6700грн;

з 01січня 2023року в розмірі  7176грн;

з 01січня 2024року в розмірі  7665грн;

2.Посадовий оклад працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки:

з 01січня 2022 року - в розмірі  2893грн., з 01 жовтня 2022 року -  в розмірі 2982грн;

з 01січня 2023року в розмірі  3193грн;

з 01січня 2024року в розмірі  3411грн;

     При складанні Прогнозу бюджету громади  на 2022-2024 роки застосовані наступні  прогнозні  показники соціально-економічного розвитку  громади :

                             

Найменування показника

Одиниця виміру

2020 рік (звіт)

2021рік (затверджено)

 

2022 рік (план)

2023 рік (план)

2024 рік (план)

Обсяг реалізованої промислової продукції

млн.грн.

 

114,4

84,0

95,0

104,0

112,0

Капітальні інвестиції по підприємствах та організаціях усіх форм власності (у діючих цінах відповідних років)

млн.грн.

 

25,0

25,0

30,0

35,0

40,0

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля

тис. грн.

202,4

220,0

250,0

280,0

300,0

Обсяг реалізованих послуг (у ринкових цінах) - всього

тис. грн.

2900,3

3000,0

3100,0

3300,0

3500,0

Фонд оплати праці, усіх працівників громади

тис. грн.

481073,389

538802,2

571130,332

600257,979

630871,136

Середньооблікова кількість працівників

осіб

5450

5220

4920

4560

4520

Середньомісячна заробітна плата одного  працівника по громаді, в т.ч. суб`єктів підприємницької діяльності

грн.

9208

11263

12625

 

13382

14065

Середня чисельність наявного населення за рік

осіб

24360

24000

23500

23000

22000

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець року

осіб

530

522

510

510

495

Кількість малих підприємств

одиниці

1362

1370

1395

1415

1425

Кількість середніх підприємств

одиниці

14

14

15

16

16

 

 

Поточний стан соціально-економічного розвитку громади.

За результатами І півріччя:

аналіз стану розвитку промисловості Ставищенської громади свідчить про позитивну тенденцію збереження основних промислових підприємств громади  та їх потужностей;

аналіз стану агропромислового комплексу свідчить про нарощування поголів`я птиці та про зменшення поголів»я ВРХ та свиней;

на території громади зареєстровано підприємців 541 – юридичних осіб та  868 -  фізичних осіб;

ЦНАПом надано 5154 адміністративних послуг та більше 10 000 консультацій;  

надійшло власних доходів  59853,8тис.грн. що становить 116,5% до планових показників;

середня заробітна плата  по галузі: освіта 8860,0грн. (вчителів  – 10993,00 грн., техперсоналу 6300,00 грн./міс.).; по галузі охорона здоров`я (лікарі – 11442грн., середній медперсонал -  8061 грн., молодший медичний персонал –7422 грн.,  інші спеціалісти –  7558 грн.);

заборгованість по заробітній платі відсутня.

 

 

          .

 

ІІІ. Загальні показники бюджету

 

При формуванні дохідної частини бюджету Ставищенської селищної територіальної громади на середньостроковий період (2022-2024 роки) були враховані фактич­ні надходження за 2020рік по зведеному бюджету району, так як всі види доходів, що надходили в цьому періоді до місцевих бюджетів (сільських, селищного та районних), переважно надходитимуть до бюджету громади, а  також   планові і очікувані надходження 2021року.

Під час формування видаткової частини  у середньостроковому періоді основним прагненням є досягнення цілей державної політики в межах ресурсних можливостей бюджету, спрямовуючи кошти на заходи відповідно до їх пріоритетності та актуальності, а також з урахуванням ефективності їх використання.

       Прогнозі видатки бюджету громади на 2022-2024 роки розроблено на основі показників дохідної частини бюджету громади. В першу чергу враховані  вимоги статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпе­чення в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ, на проведення розрахунків за електричну енергію, водопо­стачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами

       Видатки на 2022-2024 роки на оплату праці працівників бюджетних установ розраховано з урахуванням прогнозного розміру посадового окладу праців­ника 1 тарифного розряду ЄТС (встановленого на рівні прогнозного прожитково­го мінімуму для працездатних осіб на 1 січня відповідного року) та прогнозного розміру мінімальної заробітної плати; при визначенні посадових окладів посадо­вих осіб місцевого самоврядування застосовувалися положення постанови Кабі­нету Міністрів України від 09.03.2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами).

 

Розрахунки прогнозу видатків загального фонду бюджету на 2022-2024 роки на оплату бюджетними установами та організаціями комунальних послуг та енергоносіїв здійснювалися виходячи із показників індексу цін виробників (гру­день до грудня попереднього року).

 

Першочергово також враховані обсяги видатків, необхідні для забезпечення ста­більної роботи установ та закладів соціально — культурної сфери, надання встановлених власних соціальних гарантій для малозахищених категорій громадян, підтримку в належному стані об’єктів житлово-комунального господарства, інших об’єктів інфраструктури громади, а також вико­нання в межах фінансових можливостей місцевих цільових програм.

Загальні показники бюджету за роками  відображені в додатку 1 до  Прогнозу і становлять

2022 рік:

Загальні показники надходжень:

Доходи (з міжбюджетними трансфертами) -228100700грн. (загальний фонд - 226536800грн., спеціальний фонд – 1563900грн.);

Фінансування загальний фонд – -385000грн., спеціальний фонд – +385000грн.

Загальні граничні показники видатків:

Видатки  - 228100700грн. (загальний фонд - 22151800грн., спеціальний фонд – 1948900грн.).

2023 рік:

Загальні показники надходжень:

Доходи (з міжбюджетними трансфертами )  -242999900грн. (загальний фонд - 241436000грн., спеціальний фонд – 1563900грн.);

Фінансування загальний фонд -  -345000грн., спеціальний фонд – +345000грн.

Загальні граничні показники видатків:

Видатки - 242999900грн. ( загальний фонд - 241091000грн., спеціальний фонд – 1908900грн.).

2024 рік:

Загальні показники надходжень:

Доходи (з міжбюджетними трансфертами)-256562900грн. (загальний фонд - 254999000грн., спеціальний фонд – 1563900грн);

Фінансування загальний фонд -  -345000грн., спеціальний фонд – +345000грн.

              Загальні граничні показники видатків:

               Видатки- 256562900грн. (загальний фонд - 254654000грн., спеціальний фонд – 1908900грн.).

ІV. Показники доходів бюджету

       Середньострокове бюджетне прогнозування показників дохідної частини  бюджету громади на 2022-2024 роки (без урахування міжбюджетних трансфертів) здійснено на основі  аналізу виконання бюджету у попередніх і поточному бюджетних періодах. Дохідна частина бюджету формувалась на таких прогнозних макропоказниках як: індекси цін, номінальна середньомісячна заробітна плата, кількість штатних працівників, фонд оплати праці, розмір мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму.

Обсяг власних доходів загального фонду бюджету громади на :

2022 рік розрахований у сумі  144300000,00 гривень, що на  4,9% перевищує очікуване фактичне надходження 2021 року;

2023 рік розрахований у сумі    151600000,00 гривень, що на  5,1% перевищує прогнозні  надходження 2022 року;

2024 рік розрахований у сумі    159200000,00 гривень, що на  5,0% перевищує прогнозні  надходження 2023 року.

 До спеціального фонду бюджету  прогнозується отримати: у 2022 році 1563900гривень; у 2023 році 1563900 гривень; у 2024 році 1563900гривень.

Показники за основними видами доходів відображені в додатку 2 до Прогнозу.

       Податкові надходження є найбільшим розділом класифікації доходів бюджету, розрахунок за основними податками проводився таким чином:

1) податок та збір на доходи фізичних осіб – розраховано та базується на аналізу, між фактичними надходженнями податку та середньою заробітною платою штатних працівників, кількістю працюючих, ставкою податку, а також з урахуванням структурних змін, які відбулися в минулому, зокрема в обліку статистичних показників заробітної плати штатних працівників та прогнозовано надходжень на 2022 рік – 94706,7тис.грн., на 2023 рік – 101606,7тис.грн., на 2024 рік   - 108806,7тис.грн.;

2) податок на прибуток підприємств – визначено з урахуванням очікуваних та прогнозних макроекономічних показників, а саме прибутку прибуткових підприємств, законодавчо встановлених ставок оподаткування, термінів нарахування та сплати податкових зобов’язань, динаміки фактично задекларованих та сплачених сум податку на прибуток підприємств за попередні звітні періоди та прогнозовано надходжень на 2022 рік – 2,3тис.грн., на 2023 рік – 2,3тис.грн., на 2024 рік   - 2,3тис.грн.;;

3) рентну плату та плату за використання інших природних ресурсів розраховано виходячи із прогнозних обсягів видобутку корисних копалин, вартості обсягів видобутих корисних копалин, обсягів використання лісових ресурсів та спец користування водою. Прогнозовано надходжень на 2022 рік – 2,3тис.грн., на 2023 рік – 2,3тис.грн., на 2024 рік   - 2,3тис.грн.;;

4) внутрішні податки на товари та послуги включають надходження акцизного податку на вироблений, ввезений підакцизний товар (пальне) та реалізований підакцизний товар який розраховано на підставі обсягу реалізованого суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пального на відповідній території з урахуванням даних реєстраторів розрахункових операцій згідно з інформацією ДПС. Прогнозований обсяг надходжень складає на 2022 рік – 8500,0тис.грн., на 2023 рік – 8900,0тис.грн., на 2024 рік   - 9300,0тис.грн.;

5) місцеві податки та збори мають такі складові як податок на майно, податок на землю, туристичний податок, транспортний податок та єдиний податок, складовою частиною якого є єдиний податок з сільськогосподарських виробників. Розрахунок місцевих податків та зборів розрахований на підставі Податкового та Бюджетного кодексів України, інших чинних законодавчих актів та відповідно до рішення сесії селищної ради на відповідний рік про запровадження на території Ставищенської територіальної громади відповідних податків та зборів. Було враховано і втрати від наданих рішенням пільг. По цьому виду податку прогнозовані надходження складають в 2022-2024 роках по 38260,0тис.грн.

       Неподаткові надходження є також вагомим розділом класифікації доходів бюджету, розрахунок за основними податками проводився таким чином:

1) доходи від власності та підприємницької діяльності включають себе такі податки як: частина чистого прибутку та дивіденди – розрахунок частини чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є власність громади здійснено виходячи із прогнозних показників фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання сектору економіки- (ЖКП); адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності та інші неподаткові надходження які розраховувались зсилаючись на аналіз динаміки фактичних надходжень цих податків за попередні періоди. Прогнозований обсяг надходжень складає на 2022-2024 роки по 2489,2тис.грн. на кожен рік.

По спеціальному фонду в розрахунок бралися такі податки, як: екологічний податок та власні надходження бюджетних установ. Прогнози визначено відповідно до прогнозних показників головних розпорядників бюджетних коштів щодо доходів та видатків, які здійснюються за рахунок цих коштів. Доходи визначалися на підставі динаміки фактичних надходжень протягом минулих та поточного років із урахуванням макроекономічних показників, а також за прогнозними даними центральних та інших органів виконавчої влади . Прогнозований обсяг надходжень спеціального фонду складає на 2022-2024 роки по 1563,9тис.грн. на кожен рік.

 

V. Показники фінансування бюджету .

       Показники  фінансування бюджету відображені в додатку 3 до Прогнозу та передбачають передачу коштів із загального фонду до спеціального фонду бюджету (бюджету розвитку) на придбання обладнання довгострокового користування та виготовлення містобудівної документації.

         Інформація, щодо показників місцевого боргу  додаток 4 і гарантованого громадою боргу та надання місцевих гарантій додаток 5 відсутня, так як відповідно до законодавства не стосується бюджетів селищних громад.

 

VІ. Показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету.

      

Прогноз видатків бюджету розроблено з урахуванням необхідності концентрації ресурсів на виконанні основних сфер діяльності,  виходячи з відповідних показників доходної частини  бюджету громади з урахування  трансфертів державного та обласного бюджетів. 

При складанні Прогнозу враховано: пропозиції до прогнозу бюджету, надані головними розпорядниками коштів; діючу мережу закладів; схвалені місцеві цільові програми.

                      Інформація щодо граничних показників видатків головним розпорядникам коштів відображена в додатках 6 до Прогнозу.

         Інформація щодо граничних показників видатків за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету відображена в додатках 7 до Прогнозу.

         Інформація, щодо граничних показників кредитування бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету  додаток 8 відсутня, так Прогноз не передбачає надання кредитів із загального фонду.

Розподіл видатків бюджету здійснено між 5-ти головними розпорядниками коштів.

Головному розпоряднику коштів  Ставищенській селищній раді доведено граничні показники видатків бюджету на середньостроковий період за роками:

-на 2022 рік  53411774гривні, в тому числі по загальному фонду  52886774 гривні, по спеціальному фонду  525000 гривень (із них: бюджет розвитку 300000гривень; від власних надходжень бюджетних установ 125000гривень; від екологічного податку 100000гривень);

-на 2023 рік 55538444гривні, в тому числі по загальному фонду  55013444гривні, по спеціальному фонду   525000гривень (із них: бюджет розвитку 300000гривень; від власних надходжень бюджетних установ 125000гривень; від екологічного податку 100000гривень);

-на 2024 рік  57530969гривень, в тому числі по загальному фонду  57005969гривень, по спеціальному фонду   525000гривень  (із них: бюджет розвитку 300000гривень; від власних надходжень бюджетних установ 125000гривень; від екологічного податку 100000гривень);

Головним розпорядником надані пропозиції стосовно розподілу граничних показників видатків  за бюджетними програмами між наступними галузями:

1) державне управління;

2) охорону здоров`я;

3) соціальний захист;

4) жилого-комунальне господарство та благоустрій;

5)економічну діяльність ;

6) інша діяльність.

За рахунок цих коштів очікується утримувати установи та  фінансувати заходи місцевих цільових програм, а саме: 

1) по державному управлінню планується утримувати апарат селищної ради з структурними  підрозділами із штатною чисельністю 89 одиниць та   фінансувати заходи місцевих програм: - «Збереження архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду, на 2021-2025 рр планується утримувати КУ «Ставищенський селищний трудовий архів» якому зберігаються документи, що стосуються заробітної плати по ліквідованих підприємствах, установах, організаціях та колективних господарствах. Штатна чисельність установи  2,5 одиниць; - «Підтримки санаторно-оздоровчого комплексу «Дружба» Ставищенської селищної ради на 2021-2023рр.» планується утримувати КЗ санаторно-оздоровчий комплекс «Дружба» із штатною чисельністю  6 штатних одиниць, які відповідають за збереження комунального майна; - «Щодо відзначення державних свят, пам`ятних дат та інші представницькі цілі на 2021-2025 рр.»;  «Фінансового забезпечення управління майном комунальної власності територіальної громади на 2021-2025 роки»;

2) по  охороні здоров`я планується здійснювати видатки  за комунальні послуги та енергоносії закладів охорони здоров`я та фінансувати місцеві програми - «Розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства "Ставищенська лікарня"Ставищенської селищної ради на 2021-2025 р.»; та  «Розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Ставищенської селищної ради Білоцерківського району Київської області на 2021-2025 рр.»

3) по соціальному  захисту планується фінансувати  заходи місцевих програм:-  -«Підтримки сім'ї та забезпечення прав дітей Щаслива родина - успішна країна»  на 2021 - 2025 р.р.»

4) по жилого-комунальному господарству та благоустрою планується фінансувати заходи місцевих програм: -«Розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою  Ставищенської територіальної громади на 2021-2025 роки»;

5)  по економічній  діяльності планується фінансувати місцеві програми:    -«З регулювання земельних, містобудівних відносин на території Ставищенської селищної ради на 2021-2025 роки»; -«Будівництва, реконструкції, ремонту та утримання доріг вуличної мережі комунальної власності Ставищенської територіальної громади на 2021-2025 роки»; «Розробки містобудівної документації населених пунктів (генеральних планів, проєктів детального планування та зонування) Ставищенської селищної ради Білоцерківського району Київської області на   2021 – 2025 роки»

6) по іншій діяльності планується фінансувати заходи місцевих програм: -«Охорони навколишнього природного середовища Ставищенської територіальної громади на 2021-2025 роки»;- «Організації, забезпечення військово-облікової роботи, підготовки, проведення призову громадян на військову службу та проведення відбору громадян на військову службу за контрактом на території Ставищенської селищної територіальної громади на 2021-2025 роки».

 

Головному розпоряднику коштів  відділу освіти Ставищенської селищної рада доведено граничні показники видатків бюджету на середньостроковий період за роками:

-на 2022 рік 145221906гривень, в тому числі по загальному фонду  144171906гривень (із них міжбюджетні трансферти: з державного бюджету –освітня субвенція 79785700гривень; з обласного бюджету дотація на здійснення переданих видатків з утримання закладів освіти за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 1347100гривень) та по спеціальному фонду   1050000гривень(власні надходження бюджетних установ);

-на 2023 рік  156706634гривні, в тому числі по загальному фонду   155656634 гривні (із них міжбюджетні трансферти: з державного бюджету – освітня субвенція 87384900гривень; з обласного бюджету дотація на здійснення переданих видатків з утримання закладів освіти за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 1347100гривень) та  по спеціальному фонду   1050000гривень(власні надходження бюджетних установ);

-на 2024 рік 166692586гривень, в тому числі по загальному фонду   165642586гривень (із них міжбюджетні трансферти: з державного бюджету – освітня субвенція 93347900гривень; з обласного бюджету дотація на здійснення переданих видатків з утримання закладів освіти за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 1347100гривень) та по спеціальному фонду   1050000гривень(власні надходження бюджетних установ).

Головним розпорядником надані пропозиції стосовно розподілу граничних показників видатків  за бюджетними програмами між наступними галузями:

1) державне управління;

2) освіта.

За рахунок цих коштів очікується утримувати установи  та заклади,  а саме: 

1) по державному управлінню планується утримувати (юридичну особу)  відділу освіти селищної ради  із штатною чисельністю  4 одиниці.

2) по галузі освіта планується утримувати:

8 закладів дошкільної освіти (2 Ставищенські «Сонечко» та «Золота рибка», Розкішнянський «Світлячок», Гейсиський «Малятко», Іванівський «Івасик», Красилівський «Казка», Кривецький «Дзвіночок», Ясенівський «Ромашка»).  Станом на 01.07.2021 року в 26 групах перебуває  443 дитини  (спискова чисельність). Штатна чисельність  132,1  одиниць із них:  педагогічного персоналу 59,8; спеціалісти 5,25; та обслуговуючий персонал  67,05.

2 опорні заклади освіти («Іванівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів – заклад дошкільної освіти» та «Красилівський академічний ліцей», що мають 2 філії «Полковницький І-ІІ ступенів-заклад дошкільної освіти» та» Станіславчицька початкова школа – заклад дошкільної освіти);

3 ліцеї - із них 2 Ставищенські НВК  «Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів – педагогічний ліцей» №1, «Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів – юридичний ліцей» №2 та Розкішнянський НВК «Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів – медичний ліцей»;

1 «Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів (Гейсиський);

4 «Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів – заклад дошкільної освіти (Журавлиський, Бесідський, Гостромогильський , Стрижавський);

4 «Заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів – заклад дошкільної освіти (Брилівський, Васиський, Винарівський, Торчицький);

2 «Заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів – (Кривецький, Ясенівський);

5 початкові школи - заклади дошкільної освіти (Антонівська, Попружнянська, Розумницька, Сніжківська, Юрківська), які планується в 2022 році реорганізувати в заклади дошкільної освіти.

Очікувана мережа та контингент на 2021-2022 навчальний рік: в 159 класах 2258 учень, в 15 групах 174 дітей дошкільного віку. Середнє наповнення у класах  14 учнів та по дошкільній освіті 12 дітей.

Штатна чисельність закладів станом на 01.07.2021 року становить 712,12 одиниць із них педагогічний персонал 465,07 одиниць, спеціалісти 19,25 одиниць та робітники 227,8 одиниць, фактично зайняті 675,5 одиниць;   

КЗ позашкільної освіти «Крокус» станом на 01.07.2021року діє 28 гуртків, які  відвідує 800дітей. Штатна та фактична чисельність 24,06 одиниць  із них педагоги 20,56 одиниць;

КУ «Ставищенський інклюзивно – ресурсний   центр», в якому отримують послуги 39 дітей. Штатна чисельність 7 одиниць фактично зайняті 5 одиниць в тому числі педагоги 4 одиниці;

Централізована бухгалтерія, яка веде облік по відділу освіти до складу якого входять вище перераховані освітні заклади. Штатна чисельність 15одиниць із них спеціалісти 14 одиниць. та фактична чисельність 13,75;

Заклади освіти частково фінансуються за рахунок міжбюджетних трансфертів з державного та обласного бюджетів.

Освітня субвенція спрямовується лише на заробітну плату з нарахуванням педагогам шкільних відділень, дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету  спрямовується на заробітну плату технічного персоналу.

 

Головному розпоряднику коштів  відділу соціального захисту та соціального забезпечення Ставищенської селищної рада доведено граничні показники видатків бюджету на середньостроковий період за роками:

-на 2022 рік 11933868гривень, в тому числі по загальному фонду   11803868гривень (із них міжбюджетні трансферти інша субвенція з обласного бюджету 1104000(пільгове забезпечення медикаментами та зубопротезуванням потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС)) та по спеціальному фонду   130000гривень (із них бюджет розвитку 40000гривень та від власних надходжень бюджетних установ 90000гривень);

-на 2023 рік  12657657гривень, в тому числі по загальному фонду  12567657 гривень із них міжбюджетні трансферти інша субвенція з обласного бюджету 1104000(пільгове забезпечення медикаментами та зубопротезуванням потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС) та по спеціальному фонду 90000гривень від власних надходжень бюджетних установ;

-на 2024 рік  13294161гривня, в тому числі по загальному фонду   13204161гривня із них міжбюджетні трансферти інша субвенція з обласного бюджету 1104000(пільгове забезпечення медикаментами та зубопротезуванням потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС) та по спеціальному фонду 90000гривень від власних надходжень бюджетних установ.

 

Головним розпорядником надані пропозиції стосовно розподілу граничних показників видатків за бюджетними програмами між наступними галузями:

1) державне управління;

2) охорону здоров`я;

3) соціальний захист.

 

За рахунок цих коштів очікується утримувати установи та заклади і  фінансувати місцеві програми , а саме: 

1) по державному управлінню планується утримувати (юридичну особу)  відділу соціального захисту та соціального забезпечення  селищної ради  із штатною чисельністю  5 одиниць;

2) по галузі охорона здоров`я планується фінансувати місцеві програми:               -«Безоплатне зубопротезування пільгових категорій громадян, які проживають на території  Ставищенської селищної ради» на 2021-2025 роки»;

- «Впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів  у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань на 2021 – 2025 роки».

3) по галузі  соціальний захист планується утримувати заклади та фінансувати місцеві програми, а саме:              

КЗ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) із стаціонарним відділенням. На обслуговуванні  в центрі  станом на 01.07.2021 року перебуває 365 підопічних та в  стаціонарному відділені на цілодобовому утриманні знаходиться 6 одиноких  осіб похилого віку. Штатна та фактична чисельність становить 53 одиниці, в тому числі в стаціонарному 8 одиниць;

КЗ «Ставищенський центр соціальної підтримки дітей та сімей «Світанок» в якому на повному утриманні  перебуває   14 статусних дітей  (із сімей які перебувають у складних життєвих обставинах та діти сироти і напівсироти). Розрахований центр на 15 дітей. Штатна чисельність 16,5 одиниць фактично зайняті 15,8.

     - Місцева програма «Турбота» на 2021-2025 роки;

- Місцева програма «По наданню пільг з оплати послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг Ставищенської селищної ради на 2021-2025 роки»;

- Місцева програма «Здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на 2021 – 2025 роки;

Крім того фінансуватимуться видатки на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету.

 

Головному розпоряднику коштів  відділу культури Ставищенської селищної рада доведено граничні показники видатків бюджету на середньостроковий період за роками:

-на 2022 рік  14445162гривні, в тому числі по загальному фонду 14246262  гривні, по спеціальному фонду 198900гривень від власних надходжень бюджетних установ;

-на 2023 рік 15558363гривні, в тому числі по загальному фонду 15359463гривні, по спеціальному фонду 198900гривень від власних надходжень бюджетних установ;

-на 2024 рік 16483907гривень в тому числі по загальному фонду 16285007гривень, по спеціальному фонду 198900гривень від власних надходжень бюджетних установ.

Головним розпорядником надані стосовно розподілу граничних показників видатків  за бюджетними програмами між наступними галузями::

1) державне управління

2) освіта;

3) культура і мистецтво;

4) фізична культура і спорт.

За рахунок цих коштів очікується утримувати установи та заклади і  фінансувати місцеві програми , а саме: 

1) по державному управлінню планується утримувати (юридичну особу)  відділу культури молоді та спорту селищної ради  із штатною чисельністю  2 одиниці;

2)  по галузі освіта планується утримувати КЗ «Ставищенська дитяча школа мистецтв»,  в якій навчається 92 дитини. Звільнені від плати за навчання 34 малозабезпечених дітей. Плата за навчання однієї дитини становить: фортепіано 110грн., народні інструменти та образотворче мистецтво по 100грн.   Штатна та фактична чисельність за рахунок бюджету 13,5 одиниць за рахунок плати за навчання 1,5штатні та 0,5 фактично зайняті одиниці.

3) по галузі культура і мистецтво планується утримувати:

КЗ «Централізована бібліотечна система» до складу якої входять центральна публічна бібліотека та 24 бібліотеки філії, що знаходяться в селах.  Бібліотечний фонд 177,1тис примірників на суму 1112,3тис.грн., книговидачі 225тис.екземплярів, число читачів 11,3тис.чоловік. Штатна чисельність 35 одиниць, фактично зайняті 27одиниць, утримуються вакантні посади по філіях, за згодою сторін  бібліотекарі працюють на неповний робочий день;

КЗ «Централізована клубна система» до складу якої входить селищний будинок культури та 23 сільські. Кількість відвідувачів по закладах становить 147,6тис.одиниць. Штатна чисельність 49,25 одиниць фактично зайнята 44,25одиниць;

КЗ «Ставищенський історико - краєзнавчий музей» з кількістю експонатів 2795 одиниць. Штатна та фактична чисельність 6 одиниць;

Централізована  бухгалтерія, яка забезпечує ведення  бухгалтерського

обліку по відділу культури. Штатна  та фактична чисельність 4 одиниці;

-Місцева програма «Підтримки культури, відзначення ювілейних та професійних дат на 2021-2025 роки».

4) по галузі  фізична культура і спорт планується утримувати та фінансувати:

-Місцева програма

по якій фінансуватиметься створений  в 2021 році  КЗ « Фізкультурно-спортивний центр «Олімп»» зі штатною чисельністю 12,5 одиниць;

         -Місцева програма «Розвитку фізичної культури і спорту „Ставищенщина спортивна” Ставищенської селищної ради Білоцерківського району на 2021-2025 роки».

 

Головному розпоряднику коштів фінансовому відділу  Ставищенської селищної рада доведено граничні показники видатків бюджету на середньостроковий період за роками:

-на 2022 рік  3087990гривень, в тому числі по загальному фонду   3042990гривень, по спеціальному фонду   45000гривень –бюджет розвитку;

-на 2023 рік 2538802гривні в тому числі по загальному фонду 2493802гривні, по спеціальному фонду   45000гривень –бюджет розвитку;

-на 2024 рік  2561277гривень, в тому числі по загальному фонду  2516277 гривень, по спеціальному фонду   45000гривень –бюджет розвитку.

 

Головним розпорядником надані пропозиції стосовно розподілу граничних показників видатків за бюджетними програмами між наступними галузями:

  1. державне управління;
  2.  інша діяльність.

По галузі державне управління планується утримувати  установу (юридичну особу)  фінансовий відділ селищної ради  із штатною чисельністю  6 одиниць.

По галузі інша діяльність передбачається формування резервного фонду для здійснення непередбачених видатків та щоб забезпечити здатність громади частково протистояти фіскальним ризикам, реагувати на можливі потреби збільшити фінансування видатків, не передбачених в прогнозі.

Під час формування видаткової частини Прогнозу  бюджету територіальної громади  у середньостроковому періоді основним прагненням є досягнення цілей державної політики в межах ресурсних можливостей бюджету, спрямовуючи кошти на заходи відповідно до їх пріоритетності та актуальності, а також з урахуванням ефективності їх використання та можливої економії коштів за діючими бюджетними програмами або напрямами використання бюджетних коштів.

 

Державна політика у сфері державного управління

Пріоритетними завданнями органів місцевого самоврядування є:

-забезпечення здійснення повноважень, наданих Конституцією України, ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»;

-забезпечення доступності і належної якості публічних послуг, а також необхідної для цього ресурсної бази;

-покращення ефективної системи надання адміністративних послуг, розширення переліку послуг та підвищення якості надання адміністративних послуг ;

-створення належних матеріальних, фінансових та організаційних умов для забез­печення здійснення органами місцевого самоврядування власних і делегованих повноважень;

-забезпечення прозорості, відкритості в діяльності органів місцевого самовряду­вання;

-подальшого розвитку створеної прозорої системи в прийнятті рішень органами місцевого самоврядування;

-закріплення фінансової самодостатності місцевого самоврядування, сформувати ефективну систему управління;

В цілому на цю галузь головними розпорядниками здійснено розподіл граничних показників видатків бюджету на середньостроковий період за роками:

-на 2022 рік  36141259гривень в тому числі по загальному фонду 35956259  гривень, по спеціальному фонду  185000 гривень (в т.ч. власні надходження 100000гривень; передача із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку 85000гривень.))

-на 2023 рік  37867321 гривня в тому числі по загальному фонду   37722321гивня по спеціальному фонду   145000гривень (в т.ч. власні надходження 100000гривень; передача із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку 45000гривень.))

-на 2024 рік 39631878гривень в тому числі по загальному фонду   39486878гривень, по спеціальному фонду 145000гривень (в т.ч. власні надходження 100000гривень; передача із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку 45000гривень.))

 

Державна політика у сфері освіти

Основними пріоритетами розвитку галузі освіти на 2022-2024 роки визначено:

 -створення  сучасного освітнього  середовища в кожному закладі освіти;

- забезпечення права дітей на рівний доступ до якісної освіти;

-подальше створення умов для дітей з особливими освітніми потребами;

-організація харчування;

-організація оздоровлення учнів загальноосвітніх шкіл;

-організація підвозу дітей до загальноосвітніх закладів;

-запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»;

-створення сучасної навчально-виробничої бази загальноосвітніх навчальних закладів;

- приведення інформаційної компетентності учасників навчально-виховного процесу у відповідність із сучасними вимогами;

-удосконалення мережі закладів освіти, шляхом приведення у відповідність до діючого законодавства типи закладів загальної середньої освіти та побудова освітньої мережі у відповідності до наявних ресурсів;

- створення умов для залучення дітей до закладів позашкільної освіти.

В цілому на цю галузь головними розпорядниками здійснено розподіл граничних показників видатків бюджету на середньостроковий період за роками:

- на 2022 рік 146377011гривень із них:- загальний фонд 145271511гривень (в т.ч: кошти громади 64138711гривень;  освітня субвенція гривень  79785700 гривень; трансферти з обласного бюджету 1347100гривень), -спеціальний фонд 1105500 (власні надходження бюджетних установ).

- на 2023 рік 158009411гривень із них загальний фонд 156903911гривень (в т. ч. кошти громади 68171911гривень; освітня субвенція 87384900гривень; трансферти з обласного бюджету 1347100гривень)  -спеціальний фонд 1105500гривень (власні надходження бюджетних установ).

- на 2024 рік 168093661гривня із них загальний фонд 166988161гривня (в т. ч. кошти громади 72293161гривня;  освітня субвенція 93347900гривень; трансферти з обласного бюджету 1347100гривень; -спеціальний фонд  1050000гривень (власні надходження бюджетних установ).

 

 

Державна політика у сфері  охорони здоров’я

 

Пріоритетами розвитку галузі є забезпечення  населення високоякісними і доступни­ми медичними послугами,  запобігання та зниження рівня захворюваності.

Заклади охорони здоров`я реорганізовані в комунальні некомерційні підприємства, фінансування яких здійснюється за договорами з Національною службою здоров`я України тільки за надані медичні послуги.

З бюджету громади фінансуються видатки за комунальні послуги та енергоносії, зміцнення матеріально-технічної бази та  надання фінансової підтримки закладам охорони здоров»я.

Крім того виконуються інші програми в галузі охорони здоров»я спрямовані на соціальний захист (зубопротезування та забезпечення лікарськими засобами  пільгових категорій населення) 

 

В цілому на цю галузь головними розпорядниками здійснено розподіл граничних показників видатків бюджету  на середньостроковий період за роками:

-на 2022 рік 6663062гривень по загальному фонду.  

-на 2023 рік 7083878гривень по загальному фонду.

-на 2024 рік 7377580гривень по загальному фонду.

 

 

Державна політика у сфері  соціального  захисту та  соціального забезпечення

 

Пріоритетом розвитку соціального захисту та соціального забезпечення є:

- підвищення якості надання соціальних послуг населенню;

- забезпечення захисту прав дітей, їх безпеки та благополуччя;

 - підтримка сімей, які опинились в складних життєвих обставинах;

 - поліпшення матеріального стану незахищених верств населення;

 - підвищення добробуту населення.

В цілому на цю галузь головними розпорядниками здійснено розподіл граничних показників видатків бюджету  на середньостроковий період за роками:

     -на 2022 рік  10555408гривень в тому числі по загальному фонду 10465408  гривень (із них кошти громади 9361408гривень; трансферти з обласного бюджету 1104000гривень) та  по спеціальному фонду  90000 гривень (власні надходження );

     -на 2023 рік 11232248гривень в тому числі по загальному фонду   11142248гривень(із них кошти громади 10038248гривень; трансферти з обласного бюджету 1104000гривень) та  по спеціальному фонду  90000 гривень (власні надходження );

      -на 2024 рік 11778069гривень в тому числі по загальному фонду   11688069гривень(із них кошти громади 10584069гривень; трансферти з обласного бюджету 1104000гривень) та  по спеціальному фонду  90000 гривень (власні надходження ).

 

 

 

 

Державна політика у сфері  культури і мистецтва

 

Пріоритетами розвитку галузі на 2022-2024роки є:

- збереження, відтворення та примноження духовних та культурних здобутків українського народу;

-розвиток бібліотечної справи: покращення матеріально-технічної бази; комплектування бібліотек новою літературою та періодичними виданнями;

-популяризація народної творчості та проведення культурно-мистецьких заходів;

-проведення фестивалів народної творчості та  конкурсів місцевих талантів;

-розвиток клубних закладів;

-створення належних умов для розвитку ама­торського мистецтва, самореалізація творчої молоді;

    

В цілому на цю галузь головними розпорядниками здійснено розподіл граничних показників видатків бюджету на середньостроковий період за роками:

     -на 2022 рік 10196508гривень в тому числі по загальному фонду 10053108гривень, по спеціальному фонду  143400гривень(власні надходження бюджетних установ);

     -на 2023 рік 11002018гривень в тому числі по загальному фонду  10858618 гривень, по спеціальному фонду 143400гривень(власні надходження бюджетних установ);

     -на 2024 рік 11709076гривень в тому числі по загальному фонду  11565676гривень, по спеціальному фонду 143400гривень(власні надходження бюджетних установ);

 

Державна політика у сфері  фізичної культури і спорту

 

Пріоритетом розвитку фізичної культури є залучення населення до масового спорту, популяризація здорового способу життя.

Основні результати, яких планується досягти – це охоплення широких верств населення Ставищенської громади закладами та заходами фізкультурної спрямованості для виховання здорової нації.

В цілому на цю галузь головними розпорядниками здійснено розподіл граничних показників видатків бюджету на середньостроковий період за роками:

     -на 2022 рік  1634398гривень по загальному фонду;

     -на 2023 рік 1782012гривень по загальному фонду;

     -на 2024 рік 1897901гривня по загальному фонду.

 

 

Державна політика у сфері  житлово-комунального господарства та благоустрію

 

Нагальними  питаннями в сфері житлово-комунального господарства є:

-підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства і систем життєзабезпечення  населення;

-утримання в належному стані існуючих об`єктів комунальної інфраструктури.

Пріоритетні напрямками в цій галузі:

-забезпечення надання населенню якісних житлово-комунальних послуг;

-створення умов для комфортного проживання громадян, підтримання в належному санітарному та технічному стані житлових будинків;

-забезпечення належного функціонування внутрішньо будинкових інженерних комунікацій, інфраструктури і об`єктів благоустрою на прибудинковій території;

- утримання в належному стані об`єктів благоустрою  на території усіх населених пунктів громади;

Передбачається здійснити такі заходи: підтримання в належному стані тепломережі та водопроводів; сприяння розвитку благоустрою (освітлення вулиць, прибудинкових територій, скверів та інших місць); збереження зелених насаджень, їх утримання в задовільному та упорядкованому стані; обслуговування пам`ятних знаків та дощок; благоустрій кладовищ; встановлення вуличного відео спостереження; вирішення питання щодо збору та вивезення твердих побутових відходів.

 

В цілому на цю галузь головними розпорядниками здійснено розподіл граничних показників видатків бюджету на середньостроковий період за роками:

     -на 2022 рік 11549145гривень в тому числі по загальному фонду   11524145гривень, по спеціальному фонду  25000 гривень (власні надходження);

     -на 2023 рік 11608012гривень в тому числі по загальному фонду  11583012 гривень, по спеціальному фонду 25000 гривень (власні надходження);

     -на 2024 рік 11659735гривень в тому числі по загальному фонду  11634735 гривень, по спеціальному фонду   25000 гривень (власні надходження).

                                   

 

Економічна діяльність

Пріоритетні напрямками в цій галузі є:

-покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг місцевого значення, шляхом проведення капітальних та поточних ремонтів;

- інвентаризація земель;

-виготовлення містобудівної документації.

 

В цілому на цю галузь головними розпорядниками здійснено розподіл граничних показників видатків бюджету на середньостроковий період за роками:

     -на 2022 рік 3700000гривень в тому числі по загальному фонду 3400000гривень, по спеціальному фонду  300000гривень (передача коштів із загального фонду бюджету до спеціального фонду);

     -на 2023 рік 3700000гривень в тому числі по загальному фонду 3400000гривень, по спеціальному фонду  300000гривень (передача коштів із загального фонду бюджету до спеціального фонду);

     -на 2024 рік 3700000гривень в тому числі по загальному фонду 3400000гривень, по спеціальному фонду  300000гривень (передача коштів із загального фонду бюджету до спеціального фонду).

 

 

Інша діяльність

Пріоритетні напрямками в цій галузі є:

-сприяння формуванню чистого і безпечного довкілля;

-патріотичнне виховання молоді.

В цілому на цю галузь головними розпорядниками здійснено розподіл граничних показників видатків на середньостроковий період за роками:

     -на 2022 рік  210000гривень в тому числі по загальному фонду   110000гривень, по спеціальному фонду 100000гривень (від екологічного податку);

     -на 2023 рік 215000гривень в тому числі по загальному фонду   115000гривень, по спеціальному фонду   100000гривень (від екологічного податку);

     -на 2024рік  215000гривень в тому числі по загальному фонду   115000гривень, по спеціальному фонду   100000гривень (від екологічного податку).

 

Резервний фонд

Розподіл на середньостроковий період за роками:

     -на 2022 рік  1073909гривень;

     -на 2023 рік 500000гривень;

     -на 2024 рік 500000гривень .

 

VІІ. Бюджет розвитку

Інформація, що стосуються цього розділу  відображена в додатку 9 та 10

до Прогнозу.

На середньостроковий період плануються видатки на виготовлення містобудівної документації, яка на місцевому рівні є інструментом державного регулювання планування і забудови територій і передбачає: прогнозування розвитку територій, забезпечення раціонального розселення і визначення напрямів сталого розвитку територій, обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням, взаємоузгодження державних, громадських та приватних інтересів під час планування і забудови територій, визначення і раціональне взаємне розташування зон житлової та громадської забудови, виробничих, рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих, історико- культурних та інших зон і об’єктів, встановлення режиму забудови територій, на яких передбачено провадження містобудівної діяльності.

 

 

VІІІ.  Взаємовідносини бюджету з іншими бюджетами

 

Бюджетна політика має забезпечувати однакові умови розвитку територій, згладжувати регіональні диспропорції та стимулювати регіони до нарощування фінансово-економічного потенціалу.

Важливу роль у формуванні бюджетної політики й організації бюджетного процесу займає міжбюджетне регулювання, метою якого є перерозподіл фінансових ресурсів між бюджетами для забезпечення відповідності повноважень на здійснення видатків та фінансових ресурсів, які мають забезпечувати їх виконання. Однією із форм реалізації засад міжбюджетного регулювання є міжбюджетні трансферти. 

Міжбюджетні трансфери надаються з метою збалансування бюджетів, яке не можливо провести лише шляхом розмежування доходів і видатків.

Надання міжбюджетних трансфертів врегульовано Бюджетним кодексом  та Постановами Уряду.

Інформація, що стосуються цього розділу в частині міжбюджетних трансфертів  з інших бюджетів  відображена в додатку 11 до Прогнозу.

Інформація, що стосуються міжбюджетних трансфертів  іншим бюджетам  додаток 12 до цього Прогнозу на  середньостроковий період відсутня. Не передбачається надавати такі міжбюджетні трансферти.

У Прогнозі  на  2022-2024 роки враховано  міжбюджетні трансферти  з:

 -державного бюджету (освітня субвенція), в сумі доведеній листом Міністерства Фінансів  від 09 червня 2021 року № 05110-14-6/18181, на  2022рік-79785700грн., на 2023 рік -87384900грн., на  2024 рік -93347900грн;

-з обласного бюджету доведені граничні показники трансфертів Департаментом фінансів: 1) інша субвенція на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 2022рік-1104000грн., 2023 рік -1104000грн., 2024 рік -1104000грн; 2) дотацію на здійснення переданих видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров"я 2022рік-1347100грн., 2023 рік -1347100грн., 2024 рік -1347100грн. Субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами та на виплату заробітної плати педагогічним працівникам інклюзивно-ресурсних центрів на даний час не доведені Департаментом фінансів та не врахований в Прогнозі.

 

ІХ. Інші положення та показники прогнозу бюджету

Додатки 1 , 2 , 3 , 6 , 7 , 9 , 10, 11,12  є невід’ємною частиною цього Прогнозу.

Додатки 4, 5, 8, не додаються до цього прогнозу у зв’язку із відсутністю інформації в них.

 

        

 

 

 

Начальник фінансового відділу                        Людмила БАНДУРА.

 

Рішення Виконавчого комітету Ставищенської селищної ради Білоцерківського району Київської області "Про схвалення бюджету Ставищенської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки"

 

Додатки


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь