Ставищенська селищна територіальна громада
Білоцерківський район, Київська область

Положення про ЦНАП

  Затверджено
рішенням Ставищенської селищної ради
від «15» січня 2021 р  № 88

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Центр надання адміністративних послуг Ставищенської селищної ради Білоцерківського району Київської області

 

1.  Центр надання адміністративних послуг  Ставищенської селищної ради (далі – Центр) є структурним підрозділом  Ставищенської селищної ради та утворений з метою забезпечення надання адміністративних послуг.

2. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації Центру приймається Ставищенською селищною радою.

3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, іншими нормативними актами, Примірним положенням про центр надання адміністративних послуг, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20.02.2013 № 118,  цим Положенням.

Положення про Центр надання адміністративних послуг Ставищенської селищної ради Білоцерківського району Київської області розроблене на основі Примірного положення про центр надання адміністративних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.02.2013 № 118

4. Основними завданнями Центру є:

1) організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

3) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

5. Центром забезпечується надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, а  також у випадках, передбачених законодавством – безпосередньо представниками суб’єктів надання адміністративних послуг.

Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, визначається рішенням Ставищенської селищної ради та включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

6. У Центрі за рішенням Ставищенської селищної ради також може здійснюватися прийняття звітів, декларацій та скарг, надання консультацій, прийняття та видача документів, не пов’язаних з наданням адміністративних послуг, укладення договорів і угод представниками суб’єктів господарювання, які займають монопольне становище на відповідному ринку послуг, які мають соціальне значення для населення (водо-, тепло-, газо-, електропостачання тощо).

7. У приміщенні, де розміщується Центр, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо).

Добір суб’єктів господарювання для надання супутніх послуг здійснюється Ставищенською селищною радою на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення, а також з урахуванням вимог законодавства у сфері оренди комунального майна.

Забороняється відносити до супутніх послуг надання консультацій та інформації, пов’язаних з наданням адміністративних послуг, продаж бланків заяв та інших документів, необхідних для звернення щодо надання адміністративних послуг, а також надання допомоги в їх заповненні, формуванні пакету документів.

8.  Центр повинен бути облаштований у місцях прийому суб’єктів звернень інформаційними стендами зі зразками відповідних документів та інформацією в обсязі, достатньому для отримання адміністративної послуги без сторонньої допомоги.

За рішенням Ставищенської селищної ради можуть встановлюватися додаткові вимоги щодо обслуговування суб’єктів звернення, зокрема можливість надання суб’єктам звернення консультацій та інформації про хід розгляду їх заяв за допомогою засобів телекомунікації (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку).

Встановлені вимоги щодо якості обслуговування суб’єктів звернення в Центрі не повинні погіршувати умов надання адміністративних послуг, визначених законом.

9. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в Центрі звертається до адміністратора - посадової особи  Ставищенської селищної ради- або у випадках, передбачених законодавством, – до представника суб’єкта надання адміністративних послуг.

10. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади головою селищної ради. Кількість адміністраторів, які працюють у Центрі, визначається рішенням Ставищенської селищної ради.

11. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування Центру.

12. Основними завданнями адміністратора є:

1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

6) надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом;

7) складення протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом;

8) розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладення стягнень.

13. Адміністратор має право:

1) безоплатно одержувати від суб’єкта надання адміністративних послуг, державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ або організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

2) погоджувати документи (рішення) в інших органах державної влади та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення;

3) інформувати начальника Центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

4) посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

5) порушувати клопотання перед начальником Центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи Центру;

6) відмовити у прийнятті заяви на отримання адміністративної послуги, у разі подання суб'єктом звернення документів, необхідних для одержання послуги, не в повному обсязі, з наданням обґрунтованої відповіді.

14. Здійснення функцій керівництва та відповідальність за організацію діяльності Центру покладено на начальника Центру, який призначається на посаду і звільняється з посади головою Ставищенської селищної ради, відповідно до чинного законодавства.

15. Керівник Центру відповідно до завдань, покладених на Центр:

1) здійснює керівництво роботою Центру, несе персональну відповідальність за організацію діяльності Центру;

2) організовує діяльність Центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи Центру;

3) координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

4) організовує інформаційне забезпечення роботи Центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

5) сприяє створенню належних умов праці у Центрі, вносить пропозиції щодо матеріально-технічного забезпечення Центру;

6) розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;

7) виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про Центр.

На начальника Центру покладаються функції адміністратора.

16. Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

17. У приміщенні Центру може здійснюватися прийом громадян представниками інших структурних підрозділів  Ставищенської селищної ради, територіальними підрозділами органів виконавчої влади, комунальними установами та підприємствами.

18. З метою забезпечення створення зручних та доступних умов отримання послуг суб’єктами звернень у межах громади за рішенням Ставищенської селищної ради можуть утворюватися територіальні підрозділи та віддалені місця для роботи адміністраторів Центру, які забезпечують надання адміністративних послуг відповідно до переліку, який визначається рішенням Ставищенської селищної ради.

19. Час прийому суб’єктів звернень є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються через Центр, та становить не менше як п’ять днів на тиждень та сім годин на день, при цьому прийом суб’єктів звернень у Центрі здійснюється без перерви на обід та не менш як один день на тиждень до 20-ї години. У територіальних підрозділах Центру та у віддалених робочих місцях адміністраторів Центру час прийому суб’єктів звернень визначається рішенням Ставищенської селищної ради.

20. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності Центру здійснюється за рахунок державного, місцевого бюджетів та іншими, не забороненими законом, способами.

Центр звільняється від плати за підключення (у тому числі обслуговування та використання) до реєстрів, інших інформаційних баз, що використовуються для надання адміністративних послуг, а також від плати за обов’язкове навчання роботі з такими реєстрами.

21. Зміни та доповнення до Положення про центр надання адміністративних послуг вносяться Ставищенською селищною радою.

 

Секретар селищної  ради       Р. Борщ

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь