Ставищенська селищна територіальна громада
Білоцерківський район, Київська область

Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди (2022-2024 роки)

Дата: 16.09.2021 14:32
Кількість переглядів: 666

Фото без опису

СТАВИЩЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ


вул.Сергія Цимбала 44, смт.Ставище, 09401, тел.-факс  2-22-32, 2-52-59 E-mail: 44131019@mail.gov.ua

 Код ЄДРПОУ 44131019

                                                                                                                    

 

Н А К А З

 

13вересня 2021року                                                                                    №41                                                                                  

Про затвердження Інструкції

з підготовки бюджетних запитів

на плановий та наступні за плановим

два бюджетні періоди (2022-2024 роки).

 

Відповідно до статей 34, 75 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2015 року № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 серпня 2015 року за № 957/27402 (із змінами)  та з метою підготовки проєкту бюджету Ставищенської селищної територіальної громади.

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з підготовки бюджетних запитів, що додається.

2. Фінансовому відділу Ставищенської селищної ради довести даний наказ до головних розпорядників коштів  бюджету  для використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

 

 

Начальник  фінансового відділу                            Л.БАНДУРА

                                                                   

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО                                                   наказом  фінансового відділу                                                              Ставищенської селищної ради                                                                                                                                      від 13.09. 2021 №41 

 

 ІНСТРУКЦІЯ

з підготовки бюджетних запитів  на  плановий та наступні за плановим  два бюджетні періоди (2022-2024 роки)

 

        I. Загальні положення

 

1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до вимог частини третьої статті 75 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2015 року № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 серпня 2015 року за № 957/27402 (із змінами) і визначає механізм розрахунку показників проєкту бюджету Ставищенської селищної територіальної громади на плановий та два наступні за плановим бюджетні періоди, а також встановлює порядки складання, розгляду та аналізу бюджетних запитів.

 

1.2. Головний розпорядник бюджетних коштів (далі головний розпорядник) організовує та забезпечує складання бюджетного запиту за відповідним галузевим напрямком і подає його  до фінансового відділу Ставищенської селищної ради ( надалі фінансовий відділ) в паперовому та електронному вигляді за формами, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 17 липня 2015 року № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 серпня 2015 року за № 957/27402 (із змінами):

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2022-2024 роки: загальний (Форма 2020-1, додаток 1)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2022-2024 роки: індивідуальний  (Форма 2020-2, додаток 2)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2022-2024 роки: додатковий (Форма 2020-3, додаток 3)

 

1.3. Форми бюджетного запиту заповнюються послідовно: Форма-2 заповнюється на підставі показників Форми-1 і лише після заповнення зазначених форм у разі потреби заповнюється Форма-3.

 

1.4. Усі вартісні показники у формах наводяться у гривнях з округленням до цілої.

 

1.5. Разом з бюджетним запитом головні розпорядники  подають детальну інформацію за кожним кодом економічної класифікації необхідну для здійснення фінансовим відділом аналізу бюджетного запиту.

 

1.6. Бюджетний запит складається на 2022 – 2024 роки з урахуванням організаційних, фінансових та інших обмежень, визначених цією інструкцією.

 

1.7. При складанні бюджетного запиту за основу береться прогноз бюджету схвалений у поточному періоді на середньостроковий період (плановий та наступні за плановим 2 бюджетні періоди), сформований на підставі пропозицій до прогнозу, запропонованих головним розпорядником, в межах орієнтовних граничних обсягів видатків та надання кредитів  (надалі - граничний обсяг), доведених до головного розпорядника фінансовим відділом .

 

1.8. Граничний обсяг  на середньостроковий період попередньо доведений фінансовим відділом  буде змінюватись лише за умови зміни міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів та іншим бюджетам, про що будуть проінформовані головні розпорядники.

 

1.9. Головний розпорядник здійснює розподіл граничного обсягу  за бюджетними програмами з урахуванням пріоритетів, визначених програмними (стратегічними) документами економічного і соціального розвитку, та плану своєї діяльності на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди. Тобто дозволяється, в межах попередньо доведеного  граничного обсягу, здійснювати  корегування  запропонованих в пропозиціях до прогнозу  видатків,  за умови змін у мережі та появи  нових бюджетних програм на що не було можливості передбачити видатки .

 

1.10. Показники доходів, фінансування, видатків, повернення та надання кредитів за попередній та поточний бюджетні періоди мають відповідати кодам класифікації доходів бюджету, класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання, Економічної класифікації видатків бюджету та Класифікації кредитування бюджету з урахуванням змін, внесених до відповідної бюджетної класифікації.

 

1.11. З метою співставлення показників за бюджетними програмами у разі змін у структурі бюджетних програм звітні показники за попередній бюджетний період та показники поточного бюджетного періоду приводяться у відповідність до програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, що формується у бюджетних запитах на плановий та два наступних за плановим бюджетні періоди.

 

1.12. Для заповнення форм бюджетного запиту використовуються:

дані річного звіту за попередній бюджетний період (2020рік);

показники, затверджені розписом на поточний бюджетний період (з урахуванням внесених змін станом на 01.10.2021року) та до кошторисів в частині власних надходжень бюджетних установ (з урахуванням внесених змін станом на 01.10.2021 року; 

показники видатків та/або надання кредитів розраховані відповідно до положень розділу ІІ цієї Інструкції - для зазначення показників на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

 

1.13.Головні розпорядники забезпечують своєчасність, достовірність та зміст поданих бюджетних запитів, які мають містити всю інформацію, необхідну для аналізу показників проєкту бюджету.

 

1.14. Фінансовий відділ здійснює аналіз отриманих від головних розпорядників бюджетних запитів на предмет відповідності меті діяльності (місії) головного розпорядника у відповідній сфері та пріоритетам, визначеним програмними (стратегічними) документами економічного і соціального розвитку, ефективності використання бюджетних коштів, дотримання доведених обмежень та вимог цієї Інструкції.

 

1.15. На основі інформації про результати аналізу начальник фінансового відділу відповідно до норм, передбачених пунктом 5 статті 75 Бюджетного кодексу України та пункту 1.3 Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого  наказом Міністерства фінансів України від 23 серпня 2012 року № 938, приймає рішення про включення бюджетного запиту до проєкту  бюджету на 2022 рік.

 

1.16. У разі подання головним розпорядником бюджетного запиту, складеного з порушенням вимог цієї Інструкції, фінансовий відділ може повернути такий бюджетний запит головному розпоряднику для приведення його у відповідність до зазначених вимог.

 

1.17. За порушення виконавчої дисципліни в частині включення недостовірних даних до бюджетних запитів, порушення встановлених термінів подання бюджетних запитів або їх неподання головні розпорядники в особі їх керівника притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством.

 

1.18. Головні розпорядники, не пізніше  ніж через три робочі дні після подання до ради проєкту бюджету, зобов`язані  оприлюднити бюджетні запити на офіційному сайті або в інший спосіб відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”.

 

 

II.  Розрахунок видатків та надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди

.

 

2.1.Головний розпорядник забезпечує розподіл граничного обсягу  за бюджетними програмами (по окремих показниках, наприклад, по оплаті праці та енергоносіях - спільно з фінансовим відділом) та здійснює розрахунок обсягів видатків та надання кредитів, дотримуючись принципів, на яких ґрунтується бюджетна система (ефективності та результативності, справедливості і неупередженості), а також таких принципів:

пріоритетності, який передбачає спрямування видатків або надання кредитів за бюджетною програмою із урахуванням цілей та завдань, визначених програмними (стратегічними) документами, та реальних можливостей бюджету;

жорсткої економії бюджетних коштів, який передбачає вжиття заходів для планомірної мінімізації витрат усіх видів ресурсів з одночасним забезпеченням належного виконання завдань бюджетної програми;

мінімізації витрат усіх видів ресурсів з одночасним забезпеченням належного виконання завдань бюджетної програми;

обґрунтованості витрат «від першої гривні», який передбачає детальні розрахунки в межах коду Економічної класифікації видатків або Класифікації кредитування з урахуванням кількісних та вартісних факторів, що впливають на обсяг видатків та надання кредитів у плановому бюджетному  періоді.

До кількісних факторів належать штатна чисельність працівників, осіб з  особливими потребами, кількість бюджетних установ, обладнання, обсяг наданих послуг, тощо.

До вартісних факторів належать індекси споживчих цін та цін виробників, ціни (тарифи) на товари (роботи, послуги), розмір прожиткового мінімуму та рівень його забезпечення, розміри мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника  І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки тощо.

 

2.2. Розрахунок обсягів видатків та надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди здійснюються з урахуванням, зокрема:

нормативно-правових актів, що регулюють діяльність головного розпорядника у відповідній галузі (сфері діяльності), у тому числі надання послуг, гарантованих державою, та інших послуг, що надаються фізичним та юридичним особам;

зобов’язань, передбачених договорами (контрактами);

норм і нормативів;

періодичності виконання окремих бюджетних програм, а також окремих заходів, що здійснюються в межах бюджетних програм;

результатів оцінки ефективності бюджетних програм, проведеної з урахуванням методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм,встановлених Мінфіном, та висновків за результатами контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства;

необхідності зменшення заборгованості попередніх бюджетних періодів та недопущення утворення заборгованості за зобов’язаннями у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах;

цін і тарифів поточного року на відповідні товари (роботи, послуги), закупівлю яких передбачається здійснювати у межах бюджетної програми.

 

2.3. Розрахунок обсягів видатків та надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди здійснюється за кожною бюджетною програмою як за загальним, так і за спеціальним фондами у розрізі кодів Економічної класифікації видатків бюджету або Класифікації кредитування бюджету.

 

2.4. Обсяг надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди визначається на підставі нормативно-правових актів, якими передбачено надання таких кредитів, з урахуванням положень договорів (контрактів), договори між головним розпорядником та позичальником тощо, та необхідності повного завершення розпочатих позичальником робіт (здійснення виплат), що передбачені такими угодами (договорами).

 

2.5. Головний розпорядник забезпечує включення до бюджетних запитів показників за бюджетними програмами, які забезпечують протягом декількох років виконання інвестиційних проектів, у разі їх схвалення або відбору у встановленому законодавством порядку та на підставі розрахунків обсягу витрат щодо реалізації таких інвестиційних проектів.

 

 

2.6. За результатами розрахунків сума видатків та/або надання кредитів загального фонду  за усіма бюджетними програмами на відповідний бюджетний період порівнюється із граничним обсягом та прогнозними показниками.

У разі якщо розрахований обсяг видатків та/або надання кредитів загального фонду перевищує граничний обсяг та прогнозні показники, додаткові видатки та/або надання кредитів (сума перевищення) включаються у Форму-3 за умови, що такі видатки нормативно-правовими актами визначені пріоритетними.

 

2.7. Обсяг видатків та/або надання кредитів спеціального фонду  визначається головним розпорядником відповідно до нормативно-правових актів, які передбачають утворення і використання спеціального фонду.

 

2.8. Розрахунок надходжень спеціального фонду здійснюється відповідно до положень пункту 17 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 «Про затвердження порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» (із змінами).

 Розрахунок надходжень спеціального фонду на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди здійснюється з урахуванням фактичних надходжень у попередньому та поточному бюджетних періодах

 

 

Начальник фінансового відділу                                       Людмила БАНДУРА

 

Про затвердження Інструкції  з підготовки бюджетних запитів на плановий та наступні за плановим  два бюджетні періоди (2022-2024 роки)


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь