Ставищенська селищна територіальна громада
Білоцерківський район, Київська область

ІНСТРУКЦІЯ з підготовки бюджетних запитів  на  середньостроковий період ( 2024-2026 роки)

Дата: 25.09.2023 12:19
Кількість переглядів: 884

                                                  Фото без опису                                        

                ЗАТВЕРДЖЕНО

       наказом фінансового відділу                                                            

      Ставищенської селищної ради                                                                                                                                     

           від 21.09.2023 №29 

 

ІНСТРУКЦІЯ

з підготовки бюджетних запитів  на  середньостроковий період

( 2024-2026 роки)

 

I. Загальні положення

 

1. Ця Інструкція визначає підходи до розрахунку та розподілу граничних показників видатків бюджету Ставищенської селищної територіальної громади та надання кредитів з бюджету Ставищенської селищної територіальної громади на середньостроковий період (далі граничні показники), встановлює порядки складання та аналізу бюджетних запитів для підготовки проекту бюджету Ставищенської селищної територіальної громади (далі - бюджет громади).

2. Головний розпорядник бюджетних коштів (далі - головний розпорядник) організовує та забезпечує підготовку бюджетного запиту і подає його  до фінансового відділу Ставищенської селищної ради ( далі - фінансовий відділ).

3. Бюджетний запит складається з використанням автоматизованої системи  ІПК «Місцевий бюджет»  за формами, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 17 липня 2015 року № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 серпня 2015 року за № 957/27402 (із змінами):

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 20  -20    роки: загальний (Форма 20   -1)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 20    -20     роки: індивідуальний  (Форма 20   -2)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на  20   -20    роки: додатковий (Форма 20   -3)

Форма 20  -1 та  Форма 20  -2  є обов`язковими для заповнення і подання. Форма 20  -3 заповнюється та подається у разі потреби в додаткових коштах. 

4. Бюджетні запити подаються до фінансового відділу в електронній та паперовій формі.

Головний розпорядник  забезпечує відповідність бюджетного запиту, складеного в ІПК «Місцевий бюджет», бюджетному запиту, поданому до фінансового відділу.

5. Бюджетний запит складається на середньостроковий період (плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди) відповідно до вимог цієї Інструкції, яка відповідно до частини 3 статті 75 Бюджетного кодексу України доводиться фінансовим відділом до головних розпорядників, на підставі  граничних показників, доведених фінансовим відділом.

Інформація, яка включається до бюджетного запиту, має характеризувати направленість дій головного розпорядника на досягнення цілей державної політики,  через реалізацію визначених ним бюджетних програм. Головний розпорядник забезпечує узгодженість стратегічного та бюджетного планування шляхом визначення набору заходів та результативних показників бюджетних програм, які є необхідними та достатніми для виконання показників досягнення цілей державної політики в середньостроковій перспективі.

Бюджетний запит містить інформацію про усі бюджетні кошти, використані головним розпорядником у попередньому році і які він планує використати у поточному році та у середньостроковому періоді, та усі бюджетні програми, які реалізовані, реалізуються та пропонуються до реалізації у відповідному бюджетному періоді.

6. Усі вартісні показники у формах наводяться у гривнях з округленням до цілої.

Бюджетний запит містить показники загального фонду бюджету громади (далі - загальний фонд) та спеціального фонду бюджету громади (далі - спеціальний фонд).

7. Для заповнення форм бюджетного запиту використовуються показники:

- надходжень бюджету громади, видатки бюджету громади (далі видатки) та надання кредитів з бюджету громади (далі надання кредитів);

- звіту про виконання бюджету громади за попередній бюджетний період (далі звіт за попередній бюджетний період) - для зазначення показників за попередній бюджетний період;

- рішення сесії про бюджет громади на поточний бюджетний період (з урахуванням змін) з відповідними показниками уточненого розпису бюджету громади  (далі план на поточний бюджетний період з урахуванням змін станом на 01.10.2023 року.)  для  зазначення показників на поточний бюджетний період;

- показники видатків та/або надання кредитів розраховані на середньостроковий період відповідно до положень розділу ІІІ цієї Інструкції для зазначення показників на середньостроковий період.

8. Показники доходів і фінансування бюджету громади, повернення кредитів до бюджету громади, видатків та надання кредитів за попередній та на поточний бюджетні періоди мають відповідати кодам класифікації доходів бюджету, класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання, економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету з урахуванням змін, внесених до відповідної бюджетної класифікації.

9. Разом з бюджетним запитом головний розпорядник подає потрібну для здійснення фінансовим відділом аналізу бюджетного запиту інформацію:

- розрахунки показників, включених до бюджетного запиту;

- щодо врахування ґендерного аспекту під час формування результативних показників;

- підтверджувальні документи (у разі потреби);

Фінансовий відділ доводить до головних розпорядників форми, за якими складається інформація, що подається разом з бюджетним запитом.

Інформація до бюджетного запиту подається до фінансового відділу в паперовій формі .

10. Фінансовий відділ встановлює строки подання бюджетних запитів та інформації, що подається разом із ними.

Головний розпорядник забезпечує своєчасність, достовірність та зміст поданих до фінансового відділу бюджетного запиту та інформації, що подається разом з ним.

11. У разі подання головним розпорядником бюджетного запиту, складеного з порушенням вимог цієї Інструкції, фінансовий відділ протягом трьох робочих днів з дня його отримання повідомляє головному розпоряднику про необхідність доопрацювання такого бюджетного запиту. Доопрацьований, з використанням ІПК "Місцеві бюджети", бюджетний запит головний розпорядник подає до фінансового відділу протягом трьох робочих днів з дати надходження відповідного листа фінансового відділу у порядку подання бюджетного запиту. 

12. Головні розпорядники забезпечують уточнення бюджетних запитів з використанням автоматизованої системи  ІПК «Місцевий бюджет» з урахуванням  прийнятих рішень, що призводять до зміни граничних показників (в т.ч. і міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів) та у триденний строк подають їх до фінансового відділу у порядку подання бюджетного запиту. 

13. Головні розпорядники, не пізніше  ніж через три робочі дні після подання до ради проекту бюджету, зобов`язані  оприлюднити бюджетні запити на офіційному сайті або в інший спосіб відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”.

14. Головні розпорядники, на виконання наказу МФ України від 30.08.2021 року №488 «Про затвердження Порядку обміну інформацією між Міністерством фінансів України та учасниками бюджетного процесу на місцевому рівні», подають бюджетні запити до 01 листопада в  інформаційно-аналітичну систему управління плануванням та виконанням місцевих бюджетів «LOGICA».

 

ІІ. Розрахунок граничних показників фінансовим відділом

 

1. Загальні граничні показники та граничні показники головним розпорядникам, визначені під час підготовки проекту  бюджету  селищної територіальної громади, можуть бути уточнені фінансовим відділом з урахуванням :

- змін основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на середньостроковий період ( у разі наявності таких);

- прийнятих нормативно-правових актів, які впливають на показники бюджету  селищної територіальної громади у середньостроковому періоді;

- очікуваних та або фактичних надходжень  спеціального фонду бюджету;

- прийняття управлінських рішень.

2. Граничні показники, відповідному головному розпоряднику, фінансовий відділ  доводить загальними сумами на кожний рік середньострокового періоду 

Разом з граничними показниками до головних розпорядників фінансовий відділ доводить інструкції, які можуть запроваджувати додаткові фінансові обмеження, організаційні та інші вимоги.

 

ІІІ. Розрахунок видатків та надання кредитів  і розподіл граничних показників головними розпорядниками

 

1. Розрахунок видатків/ надання кредитів і розподіл граничних показників, доведених фінансовим відділом, за бюджетними програмами здійснюється головним розпорядником.

Показники спеціального фонду можуть бути уточнені головним розпорядником з урахуванням очікуваних та  або фактичних надходжень спеціального фонду бюджету.

Обсяг видатків спеціального фонду визначається головним розпорядником відповідно до нормативно-правових актів, які передбачають утворення і використання спеціального фонду.

Розрахунок надходжень спеціального фонду здійснюється відповідно до положень пункту 17 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 «Про затвердження порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» (із змінами).

2. Головні розпорядники включають до бюджетних запитів показники за бюджетними програмами, які забезпечують протягом декількох років виконання інвестиційних проектів, у разі їх схвалення або відбору у встановленому законодавством порядку та на підставі розрахунків обсягу витрат щодо реалізації таких інвестиційних проектів.

3. Якщо бюджетний запит передбачає надання державної допомоги суб'єктам господарювання за рахунок бюджету громади у будь-якій формі, головні розпорядники додають до бюджетного запиту копію рішення, Уповноваженого органу з питань державної допомоги, прийнятого за результатами розгляду повідомлення про нову державну допомогу або справи про державну допомогу відповідно до Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання", або письмово повідомляють про їх звільнення від обов'язку повідомлення про нову державну допомогу з посиланням на положення цього Закону та нормативно-правові акти, якими встановлені відповідні умови для звільнення.

 

4. За результатами розрахунків сума видатків та/або надання кредитів загального фонду за усіма бюджетними програмами на відповідний бюджетний період порівнюється із доведеним граничним показником.

У разі якщо розрахований обсяг видатків та/або надання кредитів перевищує граничний показник, (сума перевищення) включаються у Форму-3 за умови, що такі видатки нормативно-правовими актами визначені пріоритетними.

 

         IV. Аналіз бюджетних запитів фінансовим відділом

 

1. Фінансовий відділ здійснює аналіз бюджетних запитів, отриманих від головних розпорядників, щодо їх відповідності граничним показникам, доведеним фінансовим відділом, вимогам цієї Інструкції а також ефективності використання бюджетних коштів, у тому числі на підставі звітів про виконання паспортів бюджетних програм, результатів оцінки ефективності бюджетних програм.

        З метою усунення розбіжностей з головними розпорядниками щодо показників проекту бюджету та недоліків, виявлених під час аналізу бюджетних запитів, фінансовий відділ може проводити з головними розпорядниками погоджувальні наради або інші заходи (консультації, робочі зустрічі, у тому числі з використанням електронних комунікацій, зокрема через мережу Інтернет).

2. На основі інформації про результати аналізу бюджетних запитів та результати погоджувальних нарад, інших вжитих заходів начальник фінансового відділу відповідно до норм, передбачених пунктом 5 статті 75 Бюджетного кодексу України та пункту 1.3 Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого  наказом Міністерства фінансів України від 23 серпня 2012 року № 938, приймає рішення про включення бюджетного запиту до проекту  бюджету на 2024 рік.

 

V. Порядок заповнення Форми 20-1

 

1. Форма 20 -1 призначена для наведення інформації про досягнення цілей державної політики у сферах діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник (далі - цілі державної політики), за рахунок коштів загального та спеціального фондів у межах граничних показників, доведених  фінансовим відділом та уточнених головним розпорядником в частині спеціального фонду відповідно до пункту 1 глави III цієї Інструкції.

2. У Форму 20 -1 включаються цілі державної політики та показники їх досягнення (далі - показники досягнення цілей), а також розподіл видатків та надання кредитів за бюджетними програмами.

Інформація у Формі 20 -1 наводиться з урахуванням положень та показників, визначених на відповідні бюджетні періоди .

3. У пункті 1 Форми 20 -1 зазначаються код  відомчої класифікації, найменування головного розпорядника та його код  ЄДРПОУ .

4. У пункті 2 Форми 20 -1 зазначаються мета діяльності головного розпорядника коштів.

5. У пункті 3 Форми 20 -1 зазначаються цілі державної політики, формування та або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету і показники їх досягнення:

у графі 2 – відображається одиниця виміру показника.

у графі 3 – фактичні показники за результатами попереднього бюджетного періоду (із паспорту бюджетної програми);

у графі 4 - планові на поточний бюджетний період (з урахуванням  змін станом на 01.10.2023року);

у графах 5 - 6 - планові на середньостроковий період (2024-2026роки).

6. У пункті 4 Форми 20 -1 наводиться інформація щодо видатків та надання кредитів загального фонду бюджету за усіма бюджетними програмами, що виконувалися у попередньому бюджетному періоді, виконуються у поточному бюджетному періоді і плануються на середньостроковий період.

7. У пункті 5 Форми 20 -1 наводиться інформація щодо видатків та надання кредитів спеціального фонду бюджету за усіма бюджетними програмами, що виконувалися у попередньому бюджетному періоді, виконуються у поточному бюджетному періоді і плануються на середньостроковий період.

 

VI. Порядок заповнення Форми 20 -2

 

1. Форма 20 -2 призначена для наведення детальної інформації про характеристики бюджетних програм, що пропонуються до виконання у середньостроковому періоді.

Форма  20 - 2 заповнюється за кожною бюджетною програмою окремо.

Інформація, що наводиться у Формі 20 -2, має узгоджуватися з інформацією, наведеною у Формі 20  -1.

2. Інформація у Формі 20 -1 наводиться з урахуванням положень та показників, визначених на відповідні бюджетні періоди .

Мета, завдання бюджетної програми, напрями використання бюджетних коштів визначаються відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року N836, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за N 1104/25881.

3. Результативні показники бюджетних програм визначаються відповідно до Загальних вимог до визначення результативних показників бюджетних програм, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 10 грудня 2010 року N 1536, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2010 року за N 1353/18648 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 червня 2015 року N 553).

4. У пункті 1 Форми 20 -2 зазначається код  відомчої класифікації, найменування головного розпорядника та його код  ЄДРПОУ.

5. У пункті 2 Форми 20 -2 зазначається найменування відповідального виконавця бюджетної програми та його код  ЄДРПОУ.

6. У пункті 3 Форми 20 -2 зазначаються код та найменування бюджетної програми, код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету. За однією бюджетною програмою передбачаються або видатки, або надання кредитів.

7. У пункті 4 Форми 20 -2 зазначаються мета та завдання бюджетної програми та підстави для її реалізації.

у підпункті 4.1 - мета бюджетної програми,строки її реалізації;

у підпункті 4.2 - завдання бюджетної програм;

у підпункті 4.2 –підстави реалізації бюджетної програми.

8. У пункті 5 Форми 20 -2 зазначаються усі надходження бюджету громади для виконання бюджетної програми. Надходження загального фонду зазначаються загальною сумою,  а обсяг  надходжень  спеціального фонду за видами надходжень (доходи, фінансування).

У пункті 5.1 відображаються надходження:

у графах 3-6 - відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графах 7-10 - відповідно до плану на поточний бюджетний період з урахуванням змін станом на 01.10.2023 року;

у графах 11-14 - (проект) на плановий період.

У пункті 5.2 відображаються надходження на два наступні за плановим  бюджетні періоди (прогноз)

Доходи та фінансування спеціального фонду наводяться за класифікацією доходів бюджету та класифікацією фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання.

Під час заповнення пункту 5 Форми 20 -2 в частині власних надходжень бюджетних установ головний розпорядник керується частиною четвертою статті 13 Бюджетного кодексу України. Власні надходження бюджетних установ визначаються головним розпорядником за наявності підстави для їх планування.

9. У пункті 6 Форми  20 -2 зазначаються витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету  (211021202210222022302240225022602271,2272,2273,2274,2275, 22812282240026102620, 26302730, 2800311031203132, 314031503160

3210322032303240 / класифікації кредитування бюджету (41104210).

У підпункті 6.1 цієї Форми  відображаються видатки бюджету за кодами економічної Класифікації видатків бюджету :

у графах 3-6 - касові видатки  відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графах 7-10 - видатки відповідно до плану на поточний бюджетний період з урахуванням змін станом на 01.10.2023 року;

у графах 11-14 –видатки на плановий період (проект) (розподіл граничних показників).

У підпункті 6.2 цієї Форми відображається надання кредитів за кодами економічної Класифікації кредитування бюджету:

у графах 3-6 - каса надання кредитів відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графах 7-10 - надання кредитів відповідно до плану на поточний бюджетний період з урахуванням змін станом на 01.10.2023 року;

у графах 11-14 -  надання кредитів на плановий період (проект) (розподіл граничних показників.

У підпункті 6.3 цієї Форми відображається видатки за кодами економічної Класифікації на два  наступні за плановим бюджетні періоди  (прогноз) (розподіл граничних показників).

У підпункті 6.4 цієї Форми відображається надання кредитів за кодами економічної Класифікації кредитування бюджету на два наступні за плановим бюджетні періоди  (прогноз) (розподіл граничних показників).

10. У пункті 7  Форми  20  -2 зазначаються витрати за напрямами використання бюджетних коштів.

У підпункті 7.1 цієї Форми відображаються:

у графах 3-6 - касові видатки  відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графах 7-10 - видатки відповідно до плану на поточний бюджетний період з урахуванням змін станом на 01.10.2023 року;

у графах 11-14 –видатки на плановий період (проект) (розподіл граничних показників).

У підпункті 7.2 цієї Форми відображається витрати за напрямами використання  на два наступні за плановим бюджетні періоди.

11. У пункті 8  Форми  20  -2 наводяться результативні показники бюджетної програми  досягнуті та яких планується досягти за рахунок коштів загального і спеціального фондів бюджету.

При визначенні результативних показників слід керуватися наказами Міністерства фінансів України та профільних міністерств стосовно Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у тій чи іншій галузі, а також методичними рекомендаціями щодо впровадження та застосування гендерно орієнтовного підходу в бюджетному процесі, затвердженими наказом  МФУ від 02.01.2019 року №1.

У підпункті 8.1 цієї Форми відображаються:

у графі 2 - результативні показники (затрат, продукту, якості, ефективності);

у графі 3- одиниця виміру  результативних показників;

у графі 4 - джерело інформації, що підтверджується звітністю ;

у графах 5-7 – результативні показники за попередній звітній період, відображені у звіті про виконання паспорту бюджетної програми;

у графах  8-10- результативні показники на поточний рік, відображені у паспорті бюджетної програми станом на 01.10.2023 року.

у графах 11-13 – результативні показники  на плановий період (проект).

У підпункті 8.2 цієї Форми відображаються :

у графі 2- результативні показники (затрат, продукту, якості, ефективності);

у графі 3-  одиниця виміру  результативних показників;

у графі 4 - джерело інформації;

у графах 5-10– результативні показники на два наступні за плановим бюджетні періоди  (прогноз);

12. У пункті 9  Форми  20  -2 відображається структура видатків на оплату праці по загальному та спеціальному фонду.

13. У пункті 10 Форми  20 -2 відображається чисельність зайнятих у бюджетних установах за категоріями працівників. Використовуються дані фактичної  та планової мережі, штатів та контингенту.

14. У пункті 11 Форми  20 -2 наводиться відповідна інформація про місцеві програми,  які виконуються в межах бюджетної програми.

15. У пункті 12 Форми  20 -2 наводиться відповідна інформація про об`єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку.

16. У пункті 13 Форми  20 -2  здійснюється  аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду у попередньому бюджетному періоді, очікуваних результатів у поточному бюджетному періоді та обґрунтування необхідності передбачення витрат на середньостроковий період.

17. У пункті 14 Форми  20 -2  здійснюється  аналіз  усіх  взятих бюджетних зобов`язань в розрізі кодів економічної класифікації та відображається  заборгованість  по періодах з урахуванням очікуваної та можливої  на плановий рік.

18. У пункті 15 Форми  20 -2  відображаються підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду  за рахунок надходжень до спеціального фонду та здійснюється аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду та очікуваних в поточному році. 

19. Інформація, наведена у Формі 20 -2, є основою для формування паспорта бюджетної програми.

20. У разі зміни назви бюджетної програми за відповідним кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету наводиться назва у редакції, що передбачається на середньостроковий період.

 

Начальник фінансового відділу                            Людмила БАНДУРА

 

Фото без опису


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь